Czym skutkuje upadłość przedsiębiorcy?

Droga do ogłoszenia upadłości wcale nie jest łatwa – przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków, a przede wszystkim zaspokoić roszczenia wierzycieli. W zależności od obranej przez dłużnika i sąd drogi, różne mają być konsekwencje związane z upadłością. Warto zdawać sobie z nich sprawę wnosząc do sądu wniosek, nie wszystkie są bowiem korzystne dla przedsiębiorcy, który nie chce utracić swojej firmy.

 

Upadłość likwidacyjna

W wyniku orzeczenia sądu może zapaść decyzja o likwidacji majątku przedsiębiorcy. Czynności zmierzające w tym kierunki podejmuje syndyk, którego zadaniem jest objęcie pieczą całego dobytku – obowiązkiem dłużnika jest natomiast wydanie mu majątku oraz wszelkich dokumentów związanych z działalnością firmy i jej finansami. Sprzedaż przez syndyka uzyskanych w ten sposób dóbr powala na uzyskanie funduszy, które będą wystarczające, by spłacić wierzycieli.

 

Upadłość z możliwością zawarcia układu   

Konsekwencje takiego rozwiązania są dla przedsiębiorcy o wiele mniej dotkliwe. Jest on zobowiązany udzielić prowadzącemu sprawę sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszystkich niezbędnych informacji o działalności firmy, jej sytuacji finansowej i zadłużeniu. Niekiedy konieczne będzie również umożliwienie wglądu w księgi finansowe. Działania sądu mają jednak na celu umożliwienie zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami. Realna ocena jego sytuacji pozwala zaplanować taką formę spłaty zadłużenia, która będzie akceptowalna dla obu stron.

 

Konsekwencje dla nierzetelnych dłużników

Upadłość może wiązać się również z innymi konsekwencjami, które najczęściej dotyczą przypadków naruszeń prawa przez dłużników.

Tak może być na przykład w przypadku ukrywania się upadłego lub zatajania przez niego swojego majątku. Jeśli wydane zostanie postanowienie dotyczące upadłości likwidacyjnej, sędzia-komisarz ma możliwość zastosowania odpowiednich środków przymusu. Zostały one określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych - dłużnikowi może grozić kara grzywny lub areszt. Niedopuszczalne jest również ukrywanie majątku po ogłoszeniu upadłości, obciążanie go nieistniejącymi zobowiązaniami i inne formy utrudniania egzekucji.

    

Upadłość a sytuacja rodziny dłużnika

Sprawy majątkowe związane z małżeństwem i spadkobraniem również mogą się skomplikować na skutek upadłości przedsiębiorcy. Wraz z ogłoszeniem upadłości ustaje wspólnota majątkowa małżonków, ale cały majątek zgromadzony wcześniej w ramach wspólnoty majątkowej staje się częścią masy upadłości i niemożliwe jest jego podzielenie. Jedyną możliwością jego częściowego odzyskania jest zgłoszenie sędziemu-komisarzowi współmałżonka jako wierzyciela.

Dziedziczenie spadku przez upadłego powoduje, że cała otrzymana kwota wejdzie w skład masy upadłości. Uważa się go za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza i syndyk ani nadzorca sądowy nie składają oświadczenia o jego przyjęciu.