Jak przygotować się do ogłoszenia upadłości firmy

Przedsiębiorca zdający sobie sprawę z własnej niewypłacalności może podjąć decyzję o ogłoszeniu upadłości. Jeśli jego problemy finansowe nie są wyłącznie przejściowe, może być to jedyne rozwiązanie sytuacji i warto dobrze przygotować się do tego kroku.

 

Prawna podstawa upadłości

Możliwość ogłoszenia upadłości posiadają wszystkie podmioty – zarówno duże firmy, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze. Szczegółowe uregulowania związane z upadłością zostały zawarte w Ustawie z dnia 28.02.2003 r. –  Prawo upadłościowe i naprawcze. To obowiązkowa lektura każdego przedsiębiorcy, który rozważa ten krok, w ustawie znalazły się bowiem zapisy dotyczące przebiegu procesu upadłości i jego konsekwencji.

 

Odpowiedni moment na ogłoszenie upadłości

Podstawowym kryterium, branym pod uwagę w przypadku ogłoszenia niewypłacalności firmy, jest jej niewypłacalność – czyli niezdolność do całościowego i terminowego regulowania swoich zobowiązań. Warto pamiętać, że tak zwana niewypłacalność bieżąca nie jest w tym przypadku wystarczającą przesłanką do ogłoszenia upadłości. Opóźnienie przez klienta wpłaty może powodować problemy finansowe, ale uregulowanie zaległości przywróci finansom płynność. Ustawa jasno precyzuje, że sąd może oddalić wniosek przedsiębiorcy w przypadku, gdy opóźnienie w spłacaniu długów nie przekracza trzech miesięcy. Drugie ważne dla prawodawcy kryterium to suma zaległych zobowiązań, która powinna przekroczyć 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, aby stać się podstawą upadłości firmy.

 

Upadłość likwidacyjna lub układ naprawczy – dwie drogi dla przedsiębiorcy

Układ naprawczy pozwoli dłużnikowi zrestrukturyzować firmę, zaspokoić roszczenia dłużników i da szansę na dalsze funkcjonowanie na rynku. Dlatego jest to rozwiązanie o wiele bardziej pożądane niż upadłość likwidacyjna, w której dąży się do sprzedania całego majątku dłużnika i zaspokojenia jego wierzycieli. Propozycję układu może przedstawić zarówno zadłużony przedsiębiorca, jak i jego wierzyciele. Ostateczna decyzja należy zawsze do sądu.

 

Przygotowanie wniosku

Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele. Dokument powinien zostać dostarczony do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Wniosek składa się z części zawierającej podstawowe informacje o dłużniku i jego firmie, okoliczności złożenia wniosku, informacje odnośnie systemu prawnego obowiązującego dłużnika. Dokument powinny uzupełniać załączniki, między innymi: wykaz majątku i jego wstępna wycena, bilans firmy, spis wierzycieli, informacje dotyczące dłużników przedsiębiorcy, wykaz tytułów egzekucyjnych, a w przypadku chęci zawarcia układu z wierzycielami – wstępne propozycje porozumienia. Złożenie załączników nie jest obowiązkowe, jednak ich brak powinien być przez dłużnika umotywowany.

Zgłoszenie wniosku przez wierzyciela sprawia, że spoczywa na nim obowiązek uprawdopodobnienia należności. Ma on również możliwość przedstawienia propozycji układu.