Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę

Zadłużenie i problemy finansowe to codzienność wielu firm, ale niektórym trudno wyrwać się z kłopotów i jedynym wyjściem okazuje się wniosek o ogłoszenie upadłości.

Kto może ogłosić upadłość?

Nieważna jest wielkość czy rodzaj firmy. Przepisom zawartym w Prawie upadłościowym i naprawczym podlega szereg przedsiębiorców:

- osoby fizyczne prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą – również jednoosobową. Musi być ona jednak wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej,

- osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową,

- jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, której ustawa jednak przyznaje zdolność prawną i która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową,

- spółka z o.o. i spółka akcyjna nieprowadzące działalności,

- wspólnicy spółek partnerskich lub osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za swoją działalność całym osobistym majątkiem.

 

Właściwy moment na ogłoszenie upadłości

Czynnikiem przesądzającym o ogłoszeniu upadłości jest niewypłacalność przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak regułą i rozważając taki krok, trzeba przeanalizować sytuację finansową firmy. Nie zawsze nieuregulowanie w odpowiednim terminie należnej kwoty będzie przesądzało o niewypłacalności. Może mieć ona charakter bieżący - przedsiębiorca może być zależny od opóźnionej zapłaty klienta firmy i z tego powodu nie regulować zobowiązań. Po wpłynięciu pieniędzy na jego konto bez przeszkód może uregulować należności. Powodem do niepokoju jest niewypłacalność długoterminowa, która może prowadzić do bankructwa.

 

Wniosek o upadłość

Dążąc do ogłoszenia upadłości, pierwszym krokiem jest zawsze złożenie wniosku – to na jego podstawie sąd podejmuje dalsze czynności. Powinien on zostać dostarczony do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Przepisy zaznaczają, że z decyzją o złożeniu wniosku dłużnik nie powinien zwlekać zbyt długo – najpóźniej dwa tygodnie od momentu wystąpienia podstaw do ogłoszenia upadłości.

Dokumenty może dostarczyć do sądu sam przedsiębiorca, ale to nie jedyna opcja przewidziana w prawie. Również wierzyciel ma prawo zgłosić taki wniosek. Wówczas konieczne jest uprawdopodobnienie jego wierzytelność, a jeżeli zależy mu na zawarciu układu z dłużnikiem, powinien on ponadto dołączyć wstępne propozycje układowe.

Złożenie wniosku jest dopiero początkiem drogi do jej formalnego ogłoszenia przez sąd. Postępowanie ma na celu przede wszystkim zbadanie wszystkich przesłanek, ocenę sytuacji dłużnika i perspektyw wyjścia z zadłużenia. Nie każdy przedsiębiorca może ogłosić upadłość – sąd może odrzucić wniosek, jeśli majątek jest zbyt mały i nie może pokryć kosztów postępowania sądowego, a tym bardziej zaspokoić wierzycieli. To właśnie zabezpieczenie ich interesów jest dla sądu najważniejszą przesłanką przy wydawaniu orzeczenia.