Postępowanie naprawcze

Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę to ostateczne rozwiązanie problemu niewypłacalności. Można mu jednak zaradzić, jeśli dłużnik w odpowiednim momencie podejmie działania, by zaradzić pogarszającej się sytuacji firmy. Jednym ze sposobów jest postępowanie naprawcze. Stosuje się je wobec dłużników, którzy co prawda na bieżąco regulują swoje zobowiązania, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że niedługo stanią się niewypłacalni.

 

Warunki postępowania naprawczego

Niezbędnym krokiem, by rozpocząć postępowanie naprawcze, jest zwrócenie się do sądu z dwoma dokumentami – oświadczeniem o wszczęciu postępowania oraz planem naprawczym. Oświadczenie musi zostać złożone w momencie, gdy przedsiębiorca jeszcze spłaca swoje długi, ale wie już, że niedługo zabraknie mu środków. Natomiast plan naprawczy powinien zakładać restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia. Będzie on stanowił podstawę zawarcia układu dotyczącego spłaty wierzytelności. Nad wykonaniem planu będzie czuwał sąd uprawniony do kontroli przedsiębiorcy. W razie gdyby dłużnik nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań, sąd ma prawo uchylić układ.

 

Cel i skutki postępowania naprawczego

Najważniejszą konsekwencją powinna być restrukturyzacja sposobu prowadzenia firmy, pozwalająca na jego dalsze funkcjonowanie. Ważna jest również restrukturyzacja istniejącego już zadłużenia – ustalana przez zgromadzenie wierzycieli.

Wraz ze wszczęciem postępowania naprawczego zawieszona zostaje spłata zobowiązań oraz dalsze naliczanie odsetek. Wobec przedsiębiorcy nie mogą być wszczynane egzekucje i postępowania zabezpieczające. Istnieje jednak ważny warunek – w razie odmowy zatwierdzenia układu przez sąd, dłużnikowi grozi obowiązek płacenia odsetek w podwójnej wysokości.

 

Kogo nie obejmie postępowanie naprawcze

Możliwość wszczęcia postępowania naprawczego posiadają przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością i wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieją jednak ograniczenia, które nie każdemu z nich dają możliwość skorzystania z tej opcji ratowania firmy. Nie może być ono wszczęte w stosunku do przedsiębiorcy:

- prowadzącego już wcześniej postępowanie naprawcze - jeżeli od jego umorzenia nie upłynęły 2 lata;
- objętego w przeszłości układem powstałym w wyniku postępowania naprawczego lub upadłościowego – jeżeli od jego wykonania nie upłynęło 5 lat;
- w stosunku do któremu przeprowadzono postępowanie upadłościowe likwidacyjne - jeżeli od prawomocnego zakończenia postępowania nie upłynęło 5 lat;
- w stosunku do którego sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzył postępowanie upadłościowe, a powodem był brak majątku pozwalającego na zaspokojenie kosztów postępowania - jeżeli od uprawomocnienia się postępowania nie upłynęło 5 lat.