Rodzaje upadłości

Decyzja o ogłoszeniu upadłości nigdy nie należy do łatwych. Zadłużony przedsiębiorca jest zobowiązany przede wszystkim do zaspokojenia roszczeń wierzycieli, co może pochłonąć jego majątek i spowodować, że firma zniknie z rynku. Jednak jest to tylko jedna z możliwości, jakie stwarza postępowanie upadłościowe. O wiele bardziej optymistycznie rysuje się przyszłość przedsiębiorcy, który dojdzie do porozumienia z dłużnikami. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z warunkami i możliwościami, jakie dają dwa rodzaje upadłości.

O rodzaju prowadzonego postępowania ostatecznie decyduje sąd, kierując się przede wszystkim możliwością zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

 

Upadłość likwidacyjna

Najważniejszy punkt postępowania likwidacyjnego to sprzedaż majątku dłużnika. W ten sposób uzyskuje się fundusze na spłatę wierzycieli. Ogłoszenie upadłości związanej z likwidacją wiąże się z powołaniem syndyka. Jest on odpowiedzialny za przejęcie, zabezpieczenie i sprzedaż majątku dłużnika. Przedsiębiorca w tym momencie traci swoją firmę i nie ma wpływu na decyzje syndyka. Jego pierwsze działania koncentrują się na sporządzeniu spisu inwentarza oraz sprawozdania finansowego. Dopiero potem może przystąpić do likwidacji zgromadzonej masy upadłości. Sprzedaż majątku może zostać dokonana w całości lub w częściach – wówczas konieczna jest sprzedaż ruchomości i nieruchomości, zbycie praw majątkowych oraz ściągnięcie należności od dłużników upadłego.

Wynagrodzenie syndyka oraz koszty postępowania sądowego są również pokrywane z uzyskanych w wyniku likwidacji pieniędzy.

 

Upadłość z zawarciem układu

Upadłość układowa ma na celu zarówno zaspokojenie roszczeń wierzycieli, jak również umożliwienie przedsiębiorcy dalszego funkcjonowania na rynku. To najważniejsza różnica pomiędzy upadłością likwidacyjną a układową, która jest dla dłużnika o wiele korzystniejsza, pozwalając na dalszą działalność. W momencie kierowania wniosku o upadłość mogą paść pierwsze propozycje ugody – zarówno ze strony wierzycieli, jak również dłużnika. Jeśli tak się nie stało, przedsiębiorca ma na to miesiąc.

W trakcie postępowania układowego najważniejsze jest ustalenie harmonogramu spłaty. Dzięki niemu przedsiębiorca ma szansę regulowana zobowiązań w optymalny dla siebie sposób, który jednocześnie zadowala jego wierzycieli. Rozłożenie na raty powoduje, że dłużnik nie jest nadmiernie obciążony miesięcznymi płatnościami i może nadal prowadzić firmę. Form restrukturyzacji zobowiązań, oprócz rozłożenia długu na raty, może być kilka. Najczęściej jest to odroczenie spłaty, zmniejszenie sumy długów, możliwa jest również konwersja zobowiązań na akcje lub udziały. Kluczem jest w tym przypadku zgoda pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem, bowiem obie strony muszą przyjąć proponowany układ. Niezbędne jest również jego zatwierdzenia przez sąd.

Upadłość układowa jest bardzo pożądana przez dłużników decydujących się na taki krok. Dlatego tak ważne jest postępowanie i postawa przedsiębiorcy. Może on zwiększyć swoje szanse na korzystny układ – ważne, aby odpowiednio wcześnie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Inicjatywa i podjęcie rozmów z wierzycielami może wpłynąć na decyzję sądu. Zwlekając, dłużnik naraża się na ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

 

Decyzja o rodzaju upadłości nie jest jednak nieodwołalna. Jeśli są podstawy do takiej zmiany sąd może zmienić swoją decyzję i postępowanie likwidacyjne zmienić w postępowanie układowe.