Upadłość firmy a zaległe pensje pracowników

Najważniejszą przesłanką do ogłoszenia przez sąd upadłości przedsiębiorstwa jest jego niewypłacalność. Pod tym pojęciem kryje się niezdolność do regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli, kłopoty finansowe odbijają się negatywnie również na pracownikach firmy. Mogą oni jednak dochodzić swoich praw i upominać się o zaległe wynagrodzenia – muszą zwrócić się w tym celu do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Osoby uprawnione

Wypłata świadczeń jest możliwa w przypadku spełnienia określonych warunków. Mogą je otrzymać pracownicy, czyli:

- osoby zatrudnione na umowę o pracę;
- zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą,
- osoby wykonujące swoje obowiązku w oparciu o umowę agencyjną;
- osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia;
- osoby pracujące w oparciu o umowę o świadczenie usług - jeśli stosuje się odpowiednie przepisy o umowie zlecenia.

 

Rodzaje wypłacanych świadczeń

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zabezpiecza pracowników nie tylko w przypadku niewypłacania przez firmę pensji. Wypłacie podlega również szereg innych zobowiązań wobec pracownika: wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju (w tym zwolnienia i usprawiedliwione nieobecności w pracy), wynagrodzenia związane z czasem urlopu wypoczynkowego, odprawy pieniężne, dodatek wyrównawczy, składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

Istnieje jednak ważne ograniczenie wypłat powyższych należności – pracownik może się o nie ubiegać jedynie w przypadku, gdy ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. Maksymalny okres, za jaki wypłacane są świadczenia, to trzy miesiące.

 

Procedura wypłaty świadczeń

Aby możliwe było wypłacenie zaległych zobowiązań z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, konieczne jest złożenie wniosku. Jego autorem może być pracownik, były pracownik lub uprawnionych do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika lub zmarłego byłego pracownika.

Wniosek powinny uzupełniać kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wypłaty zaległych świadczeń. Będą to kopie: świadectwa pracy; umowy stanowiącej podstawę świadczonej przez pracownika pracy, wszelkich pisma od pracodawcy potwierdzających brak możliwości wypłaty wynagrodzenia, pism w sprawie o zapłatę przeciwko pracodawcy, pism od komornika, w przypadku gdy przeciwko pracodawcy toczyło się postępowanie egzekucyjne.

 

Dopełnienie wszystkich formalności powinno skutkować wypłatą zaległych świadczeń bezpośrednio na rachunek bankowy podany we wniosku. Niekiedy dochodzi jednak do jego oddalenia i odmowy wypłat. Wówczas konieczne będzie złożenie do właściwego miejscowo sądu z zakresu prawa pracy pozwu o zapłatę wynagrodzenia. Pozwanym nie będzie jednak pracodawca, ale Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dokument taki powinien zawierać uzasadnienie i opis zaistniałej sytuacji, a pracownik powinien dołączyć do niego dokumenty wskazujące na powstanie uprawnienia do domagania się wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także wcześniejszą odmowną decyzję Funduszu.