Upadłość jednoosobowej firmy

Problemy finansowe i zagrożenie upadłością nie dotyczą wyłącznie wielkich przedsiębiorstw, ale coraz częściej z taką ewentualnością muszą liczyć się prywatni przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności. Ustawa dotycząca prawa upadłościowego i naprawczego wymienia ich w gronie podmiotów mogących ogłosić upadłość.

 

Wniosek o upadłość

Do rozpoczęcia postępowania upadłościowego niezbędny jest wniosek złożony przez zadłużonego przedsiębiorcę lub jego wierzycieli. W przypadku jednoosobowej firmy powinien on zawierać następujące informacje:

1. imię i nazwisko dłużnika,

2. nazwa firmy,

3. miejsce zamieszkania oraz miejsce prowadzenia działalności

4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) – konieczny jest w przypadku przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną,

5. informację o tym, czy dłużnik podlega przepisom prawa polskiego, czy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – jest to kwestia istotna ze względu na kwestię płatności i systemu rozliczeń rozrachunkowych,

6. okoliczności towarzyszące i motywujące złożenie wniosku.

Jeśli wniosek jest składany przez przedsiębiorcę, powinien on dodatkowo umieścić w nim informację, czy wnosi o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, czy upadłość likwidacyjną. Ponadto jego obowiązkiem jest podanie informacji, które ułatwią postępowanie, zalicza się do nich między innymi: aktualny spis majątku zawierający również szacunkową wycenę składników; aktualny bilans przedsiębiorstwa, spis wierzycieli i wartości zobowiązań wobec nich, spis dłużników wnioskującego oraz związanych z nimi informacji, dane dotyczące hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, a także innych postępowaniach sądowych związanych z majątkiem dłużnika.

Postępowanie upadłościowe i rodzaje upadłości

Złożenie wniosku to dla właściciela jednoosobowej firmy początek długiej drogi. Jej przebieg może być różny, w zależności od decyzji sądu dotyczącej zabezpieczenia majątku dłużnika. Jeśli do niego dojdzie, może to znacząco wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W przypadku gdy zabezpieczenie nie jest konieczne, możliwe jest dalsze funkcjonowanie i w miarę możliwości realizacja kontraktów.

Postępowanie upadłościowe prowadzi do zawarcia układu lub likwidacji przedsiębiorstwa. Nieporównywalnie korzystniejsze jest drugie rozwiązanie. Składając wniosek dłużnik może o nie wnioskować, proponując jednocześnie wstępne warunki ugody. W jej ramach możliwe jest odroczenie, zmniejszenie lub rozłożenie na raty długu. Jeśli ugoda nie dojdzie do skutku alternatywą jest wyłącznie likwidacja majątku przedsiębiorcy, który zaspokoi wierzycieli.