Upadłość przedsiębiorcy – cele i skutki

Kłopoty finansowe i rosnące zadłużenie dotyczą coraz częściej osób prywatnych, ale problem nie omija również przedsiębiorców i ich firm. Niemożliwe do spłacenia raty, kolejne długi i niewypłacalność mogą skłonić do podjęcia decyzji o upadłości. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że postępowanie przed sądem to skomplikowana i poważna procedura.

 

Cele upadłości

Upadłość przedsiębiorcy wynika z jego niewypłacalności wobec wierzycieli, jej oficjalne orzeczenie przez sąd ma na celu przede wszystkim zaspokojenie ich roszczeń w jak najwyższym stopniu. W tym celu syndyk może podjąć się likwidacji majątku upadłego przedsiębiorcy. Zostaje on ujęty w planie likwidacji, określającym sposób i termin sprzedaży. Zyski przekazane zostają wierzycielom, a spłata dokonywana jest równomiernie. Najważniejszym celem osoby zgłaszającej wniosek jest zatem uregulowanie długów, nawet jeśli w wyniku tego działania utraci on formę.

Jednocześnie w wyniku upadłości działalność firmy wcale nie musi zostać zakończona, wszystko zależy od szczegółów sądowego orzeczenia  –  dalsza działalność i jednocześnie ugoda z wierzycielami to jeszcze jeden ważny cel postępowania sądowego. Pozwala ono na uregulowanie zadłużenia i zaspokojenie wierzycieli przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa.

 

Skutki upadłości dla przedsiębiorcy

Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości pociąga za sobą co najmniej kilka ważnych konsekwencji. Przede wszystkim sąd określa, czy upadłość będzie mogła dać przedsiębiorcy możliwość zawarcia układu z wierzycielami, czy też będzie prowadziła do likwidacji majątku dłużnika. Decyzja ta wpływa na dalszą działalność przedsiębiorcy i jego firmy.

Zawarcie ugody pozwala przede wszystkim na dalsze funkcjonowanie. Zobowiązania są rozkładane na raty, a czasem nawet częściowo umarzane za zgodą wierzycieli. Przedsiębiorca musi jednak wykazać, że jest w stanie trzymać się ustalonego planu spłaty i nie zachowa się nieuczciwie wobec sądu i wierzycieli.

W przypadku gdy wysokość zadłużenia rodzi podejrzenie sądu, iż przewyższa ono wartość majątku dłużnika, koniecznie może okazać się poszukiwanie innego, mniej korzystnego dla przedsiębiorcy rozwiązania. Orzeczenie upadłości będzie w tym przypadku wiązało się z  likwidacją majątku dłużnika, co spowoduje konieczność zakończenia prowadzonej działalności gospodarczej. Całość majątku upadłego wraz z ogłoszeniem upadłości wchodzi w skład masy upadłości. Jej zgromadzenie ma na celu zaspokojenie w jak największym stopniu wierzycieli. Jednocześnie przedsiębiorca traci prawo do zarządzania, korzystania i rozporządzania dobrami, które stały się częścią masy upadłości. Również wszelkie czynności prawne podejmowane przez dłużnika, stają się nieważne, jeśli dotyczyły mienia wchodzącego do masy upadłości.