Upadłość przedsiębiorcy – przydatny słowniczek

Kwestie prawne związane z upadłością firmy mogą stanowić wyzwanie dla dłużnika rozważającego takie rozwiązanie. Podstawowe pojęcia i ich znaczenie to wiedza, która pomoże podjąć właściwe decyzje i łatwiej zrozumieć sądowe orzeczenia.

 

Masa upadłości

W jej skład wchodzi majątek dłużnika, a celem jest zaspokojenie wierzycieli. Kodeks postępowania cywilnego szczegółowo wymienia mienie, które nie wchodzi w skład masy upadłości.

 

Postępowanie układowe
Jego celem jest zawarcie układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami przedsiębiorstwa, skutkującego zaspokojeniem wierzytelności a jednocześnie nie prowadzi do upadku firmy. Uzgodnienia mogą dotyczyć odroczenia spłaty długów, rozłożenia go na raty, zmniejszenia sumy długów lub zamianę wierzytelności na udziały w przedsiębiorstwie. Ustalenia pomiędzy wierzycielami i dłużnikiem musi zostać przyjęty przez sąd. Wydaje on również postanowienie o ukończeniu postępowania układowego, jeśli warunki układu zostały spełnione, a zobowiązania wykonane.

 

Postępowanie upadłościowe
Rozpoczyna się po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa, a jego celem jest równomierne zaspokojenie wierzycieli dłużnika. Nad jego przebiegiem czuwa sędzia - komisarz, który nadzoruje również czynności syndyka masy upadłościowej. W wyniku postępowania upadłościowego dochodzi do przejęcia majątku upadłego przedsiębiorstwa i likwidacji przedsiębiorstwa. Sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe, jeśli majątek masy upadłościowej nie jest w stanie pokryć kosztów tego postępowania.

 

Postępowanie zabezpieczające

Wynika ono z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jego celem jest zabezpieczenie majątku dłużnika w taki sposób, by po zakończeniu postępowania można było pokryć zobowiązania wobec wierzycieli. W przypadku złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości, postępowanie zabezpieczające rozpoczynane jest przez sąd z urzędu. Jeśli wniosek składa wierzyciel, zabezpieczenia dokonuje się na jego żądanie.

 

Syndyk

Osoba wyznaczona przez sąd, której obowiązkiem jest zarządzanie majątkiem dłużnika w stanie upadłości. Przeprowadza on postępowanie, którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli – to właśnie syndykowi upadły jest zobowiązany wydać cały swój majątek, aby możliwa była jego likwidacja.

 

Upadłość

Określenie odnosi się do sytuacji niewypłacalności osoby prowadzącej przedsiębiorstwo. Aby mówić o upadłości w sensie prawnym konieczne jest jego potwierdzenie prawomocnym postanowieniem sądu gospodarczego. Celem ogłoszenia upadłości jest równomierne zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

 

Upadły

Tym mianem określa się osobę, wobec której wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

 

Wierzyciel

To osoba fizyczna lub prawna uprawniona do wysuwania roszczeń i zaspokojenia ich z masy upadłości. Uprawnienie wierzyciela nazywane jest wierzytelnością, natomiast zobowiązanie dłużnika - długiem.