Wniosek o upadłość gospodarczą

Sam fakt zaistnienia niewypłacalności przedsiębiorcy nie jest jednoznaczny z jego upadłością. Orzeczenie w tej sprawie zależy od decyzji sądu, który rozpoznaje okoliczności powstania zadłużenia oraz wskazuje najlepszy sposób na zabezpieczenie interesów wierzycieli. Niezbędnym krokiem do rozpoczęcia tej drogi jest złożenie wniosku – takie prawo przysługuje zarówno zadłużonemu przedsiębiorcy, jak również jego wierzycielom

 

Wniosek składany przez przedsiębiorcę

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać dłużnik, chcąc ogłosić upadłość jest złożenie wniosku, który powinien trafić do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Przedsiębiorca powinien dopełnić tej formalności w ciągu czternastu dni od momentu zaistnienia niewypłacalności.

 

Wniosek składany przez wierzyciela

Wierzycielom najbardziej zależy na rozpatrzeniu sprawy przez sąd, bowiem postępowanie i orzeczenie upadłości ma przede wszystkim zabezpieczyć ich interesy i zapewnić spłatę długu. Dlatego też muszą oni uprawdopodobnić swoją wierzytelność. W przypadku upadłości z jednoczesną możliwością zawarcia układu, wierzyciel sam powinien zaproponować wstępne warunki ugody.  

 

W szczególnej sytuacji znajdują się pewne rodzaje spółek i przedsiębiorstw, w przypadku których wniosek o upadłość mogą złożyć określone dodatkowe osoby:

- spółka jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna – wniosek może zgłosić każdy wspólnik, odpowiadający bez ograniczeń za długi spółki,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym jednak na mocy ustawy przyznaje się zdolność prawną – do złożenia wniosku uprawniony jest każdy, kto ma prawo reprezentować te podmioty. W tym przypadku nie jest ważne, czy robi to sam, czy wspólnie z innymi osobami,

- przedsiębiorstwa państwowe – decyzja należy także do organów założycielskich,

- jednoosobowa spółka Skarbu Państwa – możliwość złożenia wniosku przysługuje także ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa,

- osoba prawna, spółka jawna, spółka partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna – jeśli znajdują się w stanie likwidacji, wniosek może złożyć każdy z likwidatorów,

- osoba prawna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – ustawa z 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym daje możliwość złożenia wniosku o upadłość kuratorowi,

- dłużnik, któremu została udzielona pomoc publiczna przekraczająca kwotę 100.000 euro – wnioskować o upadłość może organ udzielający takiej pomocy.